Opšti uslovi korišćenja

 

 1. UVOD
  1. Ove uslove korišćenja donosi Product Hive doo u skladu sa zakonima Republike Srbije, registrovanom na adresi Kralja Stefana Prvovenčanog 16/7 u Nišu, u daljem tekstu „Kompanija“. Kompanija je odgovorna za saradnju sa pravnim i fizičkim licima koji su registrovani i posluju na teritoriji Republike Srbije. Emitto platforma dostupna je na internet stranici https://emitto.io i svojim poddomenima, u daljem tekstu „Emitto“. 
  2. Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja. Oni predstavljaju pravno obavezujući ugovor između vas i Kompanije, a povodom upotreba usluga kompanije, dostupnih na Emitto platformi. Ako se registrujete i koristite uslugu slažete se da ste razumeli i prihvatili uslove ovog ugovora. Ne možete koristiti uslugu ako prethodno niste prihvatili uslove ugovora. Ako ih prihvatite u ime organizacije potvrđujete da ste ovlašćeni za to. Međutim, ako vaša organizacija ima poseban ugovor sa kompanijom onda će on imati prvenstvo primene. U slučaju da koristite usluge u ime svog poslodavca smatraće se da zastupate i garantujete da ste ovlašćeni da prihvatite ove uslove u ime vašeg poslodavca i da će poslodavac vas i kompaniju obeštetiti u slučaju kršenja uslova. U ovom ugovoru „Kupac“ će se odnositi na vas osim u slučaju da koristite usluge u ime svog poslodavca, kada će se Kupac odnositi na poslodavca.
  3. U ovom ugovoru Kompanija i Kupac se nazivaju „strana“ ili zajedno „stranke“. Usluge će se odnositi na našu ponudu počev od usluga na našoj platformi koja uključuje sve naše programe, funkcionalnosti, funkcije i formate i izveštaje, uputstva, fajlove,  bazu znanja,  tehničku dokumentaciju, reklamni materijal, poslovni centar, tehničku podršku, kao i sve nadogradnje i dopune bilo koje od navedenih usluga koje smo učinili dostupnim, uključujući i naš softver koji je podeljen sa vama u svrsi korišćenja naših servisa, i naših servisa za povezivanje.
 1. USLUGE I UKLJUČIVANJE
  1. Kompanija nudi niz različitih usluga dostupnih na Emitto platformi i  omogućava povezivanje i laku integraciju telekomunikacionih servisa u softverske aplikacije uključujući i mobilne, web i desktop aplikacije opisane na Emitto-u zajedno sa tada važećim cenovnikom.
  2. Kompanija će s vremena na vreme morati da izvrši promene na servisu, promenu u cenama, procedurama  i politici usluga. Kupac je odgovoran za kompatibilnost korišćenja usluga sa tada važećim karakteristikama i politikom. Kompanija može po svom razumnom nahođenju staviti van snage ili prekinuti bilo koju uslugu ili njene komponente ili uneti ispravke u politiku usluga, objavljivanjem obaveštenja preko Emitto aplikacije ili slanjem obaveštenja putem odgovarajućeg sredstva elektronske komunikacije povezane sa korisničkim nalogom. Obaveza je kupca da se informiše o svakoj promeni usluga ili njene politike. Kupac se slaže i prihvata da se pružanje usluge od strane kompanije oslanja na platforme (u upotrebi) kao što su Facebook, Viber usluge, SMS i druge moguće platforme. Prema tome kupac prihvata da može doći do obustave usluga sa pomenutih platformi iz razloga koji su van kontrole kompanije. Kupac potvrđuje da prihvata rizik od takvih događaja i da se u tim slučajevima kompanija oslobađa odgovornosti. Da bi mogao da koristi usluge Kupac je u obavezi da prihvati politiku privatnosti i druge potrebne dodatne dokumente u vezi sa zaštitom privatnosti ili uslove i odredbe dostupne na Emitto internet stranici https://emitto.io.
  3. Naknade, uslovi plaćanja i porezi

Kupac pristaje na cenu korišćenja usluga određenom cenovnikom koji se može povremeno ažurirati, osim u slučaju ako je Kupac zaključio poseban ugovor sa Kompanijom tada će se primeniti posebne cene. Kompanija zadržava pravo na povremenu promenu cena. Kupac se može pretplatiti na nekoliko opštih ili prilagođenih planova dogovorenih u okviru posebnog ugovora, koji sadrže različita ograničenja karakteristika i cena.

U sledećem odeljku (2.4) su definisani različiti tipovi pravila o cenama.

 1. Načini plaćanja

U zavisnosti od vrste usluge primenjivaće se nekoliko načina plaćanja:

 1. Akontacija:
 1. Kupcu će biti naplaćene unapred pretplate za koje se prijavi uključujući:
  1. Pretplata na plan;
  2. Telefonski brojevi;
  3. Viber pretplata na poslovne poruke.
 2. Kupac može odabrati nekoliko od sledećih mogućnosti kada postanu dostupne:
  1. Mesečna pretplata koja će biti naplaćena početkom svakog meseca za sledeći mesec;
  2. Godišnja pretplata, naplaćena na početku prvog meseca godišnjeg obračunskog perioda.
 3. Obračun na zahtev:
 4. SMS kampanja

Prikazaće se cena kampanje (cena po poruci povezana sa planom kupca) i naplata će se vršiti po potvrdi kupca.

 1. Viber kampanja za poslovne poruke

Viber plan pretplate uključuje dogovoreni iznos mesečnih kredita. Mesečni krediti ističu na kraju meseca i ne mogu se koristiti u narednim mesecima. Ako kupac želi da pošalje više kampanja/poruka nego što dozvoljava mesečna pretplaćena kvota uključena u pretplatu, kupcu će biti naplaćena cena po poruci pre pokretanja kampanje. 

 1. Plaćanje na kraju meseca
 2. Web Push & Facebook Messenger kampanje

Svaki plan može sadržati određeni broj besplatnih kvota za poruke (koje se ne naplaćuju kupcu) a koje se dodeljuju kupcu početkom meseca. Nakon prekoračenja ovih kvota, kupcu će se obračunavati po utrošku  (cena po poruci) u inkrementu od 1.000 poruka sa cenama povezanim sa pretplatničkim planom kupca. Ovi obračuni i naplata biće sprovedeni na kraju svakog meseca.

 1. Proxy plaćanje
 2. Facebook oglasi

Ako kupac koristi Emitto integraciju sa Facebook reklamama, za sticanje pratilaca ili slanje sponzorisanih poruka, Emitto će služiti samo kao interfejs u svrhu kreiranja oglasa. Svi oglasi će biti napravljeni i naplaćeni u okviru menadžera Facebook oglasa klijenta. U ovom slučaju Emitto istupa samo kao posrednik za pokretanje kampanje i neće naplatiti kupcu za ovu uslugu. Međutim Emitto neće snositi odgovornost za pružanje ove usluge i njenu naplatu. 

Kupac može dodati više projekata u Emitto, koji se mogu koristiti za odvajanje publike i resursa  različitih klijenata ili brendova. Zbog toga će se svaki od tih projekata posebno obrađivati i obračunavati.

 1. OTKAZ PRETPLATE

U slučaju da kupac otkaže ili smanji pretplatu, biće naplaćen ukupan iznos za celokupni obračunski period, a kupac nema prava na povraćaj sredstava, bez obzira da li je koristio uslugu ili ne. S druge strane kupac je u obavezi da plati za pruženu uslugu na osnovu količine upotrebe date usluge. Korišćenje usluge nakon što promena cene stupi na snagu će se smatrati kao Kupčev pristanak da plati promenjenu cenu, osim u slučaju da Kupac ima poseban ugovor ili je korisnik jednog od prilagođenih planova. Neke usluge će biti naplaćene direktno od dobavljača usluga, a ne od kampanje.

 1. Usluge će se pružati uz pretplatu od strane kupca bez ikakvog prava na poravnanje, odbitak ili protivtužbu sve dok kupac ima nepodmireno stanje. Kupac će unapred platiti usluge kreditnom karticom ili, ako naknadno plaćanje nije posebno ugovoreno sa Kompanijom, uplatom na račun koji je dodelila kompanija pokrivajući i i bankarske i druge troškove transakcije. U trenutku registracije Kupac može besplatno dobiti probno korišćenje (free trial) jednog od plaćenih paketa tokom ograničenog vremenskog perioda. Nakon isteka probnog perioda kupcu će prethodno odabrana pretplata biti naplaćena ukoliko ne otkaže pretplatu pre kraja probnog perioda.
 1. Kupac prihvata da se mogu naplatiti dodatni troškovi prilikom korišćenja Usluga koje pruža Facebook koje su uređene u skladu sa Facebook Uslovima koje Kupac potvrđuje da je pročitao i prihvatio zajedno sa ovim Uslovima.
 1.  Transakcije se uzimaju u obzir za potrebe naknada koje je Kompanija zabeležila i izračunala od ponoći 1. dana relevantnog perioda do ponoći poslednjeg dana (po srednje-evropskom vremenu CET / CEST). Imajte na umu da će podatke o kreditnoj kartici obrađivati treća strana, a ne kompanija. Kupac se obavezuje da neće kontaktirati treću stranu u vezi sa povraćajem sredstava ili potraživanjima. Kupac može kontaktirati treću stranu koja se bavi kreditnim podacima samo kada je reč o ispravci tehničkih detalja kao što je istek važenja kartice, pogrešno dodat broj kartice ili ime vlasnika.
 1. Kupac mora pokrenuti svaki spor oko plaćanja pismenim obaveštenjem Kompaniji u roku od sedam (7) dana od datuma fakture. Kupac će platiti nesporni iznos fakture do datuma dospeća fakture. Sve reklamacije treba podneti na vreme na sledeću adresu e-pošte: disputes@emitto.io. Kompanija će ponovo razmotriti sporove oko plaćanja za iznose veće od 2% od iznosa fakture. Nakon podnošenja reklamacije, strane će pregovarati u dobroj nameri da reše svaki spor oko plaćanja u roku od 30 dana od njegovog podnošenja. Svaka strana može odlučiti da spor o plaćanju eskalira do relevantnih komercijalnih kontakata druge strane. Ako se spor reši u korist Kupca, Kompanija će ispraviti odgovarajuću fakturu. U slučaju da se spor oko plaćanja ne može rešiti u roku od 30 dana od njegovog poktetanja, Kompanija ima pravo da raskine ovaj Ugovor i Usluge bez daljeg obaveštenja. U slučaju da plaćanje nije moguće putem jednog načina plaćanja, Kompanija će pokušati da izvrši plaćanje svim ostalim dostupnim načinima plaćanja koji su ikada korišćeni u vezi sa Uslugama. Pored toga, Kompanija takođe ima pravo da raskine ovaj Ugovor bez daljeg obaveštenja ako Kupac ima neizmirena plaćanja starija od 15 dana.
 1. Sve naplate na čekanju do trenutka raskida Ugovora naplatiće Kompanija. Naknade prikazane na Emitto platformi isključuju sve primenjive poreze koji se plaćaju u vezi sa Uslugama koje se pružaju (uključujući, bez ograničenja, PDV ili bilo koji relevantni lokalni porez na promet). Ako je kupac entitet iz Velike Britanije ili EU, naplatiće se važeći PDV ili svi relevantni porezi.

3. OBAVEZE I PONAŠANJE

3.1. S obzirom na upotrebu Usluge, Kupac se slaže da:

(a) Registruje se za Emitto koristeći njegovu poslovnu e-poštu ili već postojeći nalog na drugim platformama kao što su Google, Facebook itd. (platforme za jedinstvenu prijavu „SSO platforme“) koje se zatim mogu koristiti svaki put kada se pristupa platformi Emitto („Korisnički nalog“). Imajte na umu da je Korisnički nalog povezan sa jednim nalogom na SSO platformama i da ako koristite naloge sa dve ili više SSO platformi, takav nalog će se tretirati kao zasebni Korisnički nalog pod uslovom da ovi nalozi na SSO platformama ne koriste istu adresu e-pošte („Povezani nalozi“). Isto tako, ako imate više naloga na jednoj SSO platformi, svaki takav nalog će se tretirati kao zaseban Korisnički nalog.

(b) poštuju sva pravila, obaveze i ograničenja u vezi sa korisničkim nalogom utvrđena uslovima korišćenja na SSO platformama. Na primer, vaša SSO platforma može imati određena ograničenja u pogledu korisničkih karakteristika (kao što je starost) i kupac se mora pridržavati takvih ograničenja da bi imao održiv korisnički nalog koji će se koristiti za pristup Korisničkom nalogu;

(c) pružite tačne, aktuelne i potpune informacije na zahtev registracionog formulara na vašoj SSO platformi („Podaci o registraciji“);

(d) prihvati sve rizike neovlašćenog pristupa informacijama i podacima o registraciji. Vi snosite isključivu odgovornost za odgovarajuću zaštitu i pravljenje rezervnih kopija podataka i / ili opreme koja se koristi u vezi sa SSO platformama i / ili Emitto nalogom;

(e) svi administratori ili članovi tima Emitto naloga odgovorni su za radnje koje je preduzeo jedan od administratora ili članova tima Emitto naloga.

3.2.Kupac je u potpunosti odgovoran za sav Sadržaj otpremljen, objavljen ili prenet na bilo koji drugi način putem Emitto-a. Kupac se slaže da neće prenositi, objavljivati ili na bilo koji drugi način prenositi putem Emitto-a sadržaj koji:

(a) je netačan, štetan, nepristojan, pornografski, klevetnički, rasistički, nasilan, uvredljiv, uznemiravajuć ili na bilo koji drugi način neprikladan za Kompaniju, dobavljače usluga ili primaoce poruka;

(b) uključuje neovlašćeno otkrivanje ličnih podataka;

(c) odnosi se na treće lice i takvo treće lice nije dalo saglasnost za upotrebu takvog Sadržaja;

(d) krši bilo čija prava intelektualne svojine; ili

(e) sadrži softverske viruse ili bilo koji drugi računarski kod, datoteke ili programe dizajnirane da prekidaju, uništavaju ili ograničavaju funkcionalnost bilo koji računarski softver ili hardver ili telekomunikaciona oprema;

(f) nije u skladu sa zakonima u zemlji u kojoj se sadržaj distribuira.

Kompanija zadržava pravo da ukloni Sadržaj ili suspenduje Korisničke naloge i projekte koji krše ove Uslove.

3.3. Kupac se slaže da neće koristiti Usluge za:

(a) prenos neželjene komunikacije;

(b) pretvaranje se da je Kompanija ili bilo koje drugo fizičko ili pravno lice, ili lažno predstavljati identitet Kompanije ili identitet bilo kog drugog fizičkog ili pravnog lica;

(c) falsifikaciju zaglavlja ili na drugi način manipulisanje identifikatorima (uključujući URL adrese) kako bi prikrili poreklo bilo kog Sadržaja koji se prenosi putem Emitto platforme;

(d) lažno predstavljanje svoje pripadnosti bilo kom licu ili entitetu;

(e) remećenje normalnog toka dijaloga ili na drugi način delovanje na način koji negativno utiče na sposobnost drugih korisnika da koriste Emitto;

(f) bavljenje se aktivnostima koje bi kršile bilo koji pravni odnos, bilo koji važeći nacionalni ili međunarodni zakon ili bilo koji propis koji ima snagu zakona, uključujući, ali ne ograničavajući se na pokušaj ugrožavanja sigurnosti bilo kog umreženog računa ili lokacije, vođenje ilegalne lutrije ili kockanje, vrebanje ili pretnja štetom; ili

(g) prikupljanje ili čuvanje ličnih podataka o drugim korisnicima, osim ako takvi korisnici to posebno odobre.

3.4. Ako Kupac ne koristi Korisnički nalog za pristup Emitto-u više od 6 (šest) uzastopnih meseci, takvi Korisnički nalozi mogu biti izbrisani kao i svi podaci korisnika, osim u slučaju aktivnog Ugovora ili dugotrajne pretplate. Imajte na umu da brisanje korisničkog naloga ni na koji način ne može uticati na vaš nalog na SSO platformama. U slučaju takvog događaja, Kompanija će obavestiti Kupca o ovim radnjama dve nedelje unapred.

3.5 Kupac je odgovoran za obezbeđivanje odgovarajućeg hardvera (npr. laptop ili mobilni telefon), softvera (veb pregledač) i stabilne internet veze koja će obezbediti pristup Emitto platformi. Kupac će osigurati da će njegovi kupci ili korisnici koristiti Usluge strogo u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

3.6 Kompanija, po razumnom nahođenju, može suspendovati Usluge ili odmah raskinuti Ugovor. Kupac će obeštetiti Kompaniju za sve troškove i obaveze koji proističu od Kupca ili korišćenja Usluga njegovih kupaca ili korisnika, kršeći prava, ugovorna ili zakonska, Kompanije ili bilo koje treće strane ili bilo koji važeći zakon i propis.

3.7 Kupac će odmah obavestiti Kompaniju kada dobije bilo kakvo obaveštenje ili zvaničnu komunikaciju od regulatora, državnih organa ili sličnih tela, u vezi sa uslugama Kupca koje se zasnivaju na Uslugama koje pruža Kompanija, pružajući Kompaniji kopiju takvog obaveštenja ili, najmanje, sa potpunim suštinskim informacijama u vezi sa delom obaveštenja koji se odnosi na Usluge direktno ili indirektno.

3.8 Kupac neće imati pravo da prodaje bilo kom preprodavcu ili agregatoru usluga prema ovom Ugovoru bez prethodnog pismenog odobrenja Kompanije.

4. POVERLJIVOST

4.1 Kupac može putem Emitto-a dobiti direktan pristup određenim poverljivim informacijama kompanije Emitto i njegovih dobavljača i povezanih kompanija, uključujući, bez ograničenja, tehničke, ugovorne, proizvode, programe, cene, marketing i druge vredne informacije koje treba razumno shvatiti kao poverljive („Poverljive Informacije“). Kupac mora adekvatno čuvati poverljive informacije. Vlasništvo nad poverljivim informacijama ostaje na Kompaniji i njenim dobavljačima i povezanim kompanijama. Poverljivost se izričito odnosi na sve informacije u vezi sa popustima i pogodnostima dogovorenim sa Kupcem.

4.2 Obaveze Kupaca u vezi sa poverljivim informacijama ostaće na snazi nakon brisanja Korisničkog naloga i / ili po isteku ili ukidanju ovih Uslova sve dok poverljive informacije ostanu poverljive. Po prestanku Uslova ili na pisani zahtev Kompanije, Kupac mora da prestane da koristi poverljive informacije i vrati ih Kompaniji ili da ih uništi.

4.3 Uslovi ne nameću obavezu u vezi sa poverljivim informacijama u slučaju da Kupac utvrdi pravno dovoljnim dokazima:

(a) da je imao poverljive informacije pre prijema od Kompanije, bez obaveze čuvanja njihove poverljivosti;

(b) ili postane opštepoznata javnosti bez dela ili propusta Kupca, ili na bilo koji drugi način bez kršenja ovih Uslova;

(c) da je Kupac dobio od treće strane koja je imala pravo da ih otkrije, bez obaveze da takve informacije čuva u tajnosti;

(d) Kupac se samostalno razvijao bez upotrebe poverljivih informacija i bez učešća pojedinaca koji su im imali pristup;

(e) kao odgovor na valjani nalog suda ili druge ustanove, njena ovlašćenja, prema zakonu ili prema potrebi za uspostavljanjem prava bilo koje strane prema ovim Uslovima i otkrivena nakon prethodnog obaveštavanja Kompanije koja je dovoljna da Kompaniji pruži priliku da prigovori na otkrivanje.

Svako otkrivanje poverljivih informacija danih u ovom odeljku mora biti minimalno i dovoljno za postizanje tražene svrhe, a u slučaju da se takva svrha može postići drugim sredstvima, Kupac je dužan da koristi ta druga sredstva.

5. DOSTAVA KOMUNIKACIJA

5.1 Kompanija će pružiti razuman pokušaj da isporuči sve komunikacije primljene putem Emitto platforme koje su upućene Kupcu koristeći kontakt informacije povezane sa njegovim Emitto nalogom ili na drugi način koje Kupac pruža. Međutim, Kompanija ne može garantovati isporuku bilo koje komunikacije i biće neškodljiva zbog bilo kakvih zahteva ili zahteva koji se odnose na neisporučene komunikacije.

6. NAKNADA

6.1 Kupac prihvata i pristaje da obešteti Kompaniju i njene podružnice, pridružene kompanije, akcionare, službenike, direktore, agente, davaoce licenci, dobavljače, članove saveza, druge partnere, zaposlene i predstavnike koji su zaštićeni od bilo kakvih zahteva, uključujući razumne advokate naknade koje je izvršila bilo koja treća strana ili proizilaze iz Sadržaja, zbogupotrebe ili veze sa Emitto-om (uključujući bilo kakvu upotrebu od strane Kupca u ime poslodavca ili trećih lica), kršenje Uslova ili kršenje bilo kojih prava ostalih korisnika usluga Emitto.

7. OBAVEŠTENJA; IZMENA I PRESTANAK USLUGA; IZMENA USLOVA

7.1 Kompanija može dostaviti obaveštenje kupcu putem Emitto platforme, e-maila ili bilo kog drugog načina komunikacije koji je kupac otkrio kompaniji. Kompanija zadržava pravo u bilo kom trenutku da modifikuje, suspenduje ili ukine Usluge (ili bilo koji njihov deo) i / ili upotrebu ili pristup Kupca njima, sa ili bez obaveštenja. Kompanija zadržava pravo u bilo kom trenutku da ukine Usluge ako Kupac krši ove Uslove. Kompanija takođe može izbrisati ili ograničiti pristup ili upotrebu svih povezanih informacija i datoteka. Kompanija neće biti odgovorna Kupcu ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu modifikaciju, suspendovanje ili ukidanje Usluga ili gubitak srodnih informacija. Kompanija može izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku pružajući izmenjene uslove u okviru Emitto-a.

7.2 Kompanija može suspendovati Usluge u slučaju

(i) neplaćanja naknada;

(ii) Kompanija ima razloga da veruje da je Kupac prekršio ove Uslove;

(iii) postoji razlog da se veruje da je saobraćaj stvoren upotrebom Usluga prevara ili negativno utiče na operativnu sposobnost naših Usluga;

(iv) Kompanija utvrdi po sopstvenom nahođenju da je pružanje Usluga zabranjeno zakonom; ili

(v) suspenzija je potrebna iz razloga nadogradnje ili održavanja ili usluge operatora potrebne za pružanje usluga platforme nisu dostupne;

(vi) pretvaranja Kupca da je neko drugi, lažno predstavljanje, prevara, pokušaj hakovanja platforme ili bilo koje drugo ponašanje koje se može okarakterisati kao zlonamerno ili neprikladno. Kompanija će uložiti razumne napore da unapred obavesti kupca o bilo kojoj obustavi, obaveštenjem od 7 (sedam) dana unapred.

8. RASKID UGOVORA

8.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu kada je Kupac prihvatio ove Uslove i nastavlja se na neodređeno vreme, osim ako ga bilo koja Strana ne raskine davanjem najmanje trideset (30) dana unapred pismenog obaveštenja o raskidu, a u slučaju da se Kupac pretplatio na godišnjem nivou, može raskinuti Ugovor u roku od 14 dana od prvog dana pretplate i ako nije poslao više od 100 poruka u okviru Usluga.

8.2 U slučaju da su određene Usluge posebno predviđene na određeno vreme, Kupac će biti odgovoran za sve naknade dogovorene u vezi sa određenim rokom u slučaju prevremenog otkaza od strane Kupca, koji stupa na snagu pre isteka određenog roka, ili raskida sa trenutnim dejstvom od strane Kompanije.

8.3 Svaka strana može odmah raskinuti Ugovor ako:

(i) druga strana krši materijalnu obavezu ovog sporazuma i nije uspela da otkloni takvu povredu u roku od deset (10) dana od prijema pismenog obaveštenja o takvoj povredi;

(ii) ako druga strana prestane da trguje ili plaća svoje dugove uobičajenim tokom, uđe u dobrovoljni aranžman sa svojim poveriocima ili postane nesolventna ili uđe u likvidaciju ili slično, ili ako se bilo šta dogodi analogno prethodnom prema zakonima mesta gde je stranka osnovana, ili

(iii) kako je posebno predviđeno u ovom sporazumu. Ako Kompanija ukine račun Kupca, Kompanija takođe može odmah suspendovati Usluge.

9. ODRICANJE GARANCIJE

9.1 Kupac koristi Emitto na sopstveni rizik, osim ako nije izričito navedeno drugačije. Emitto, uključujući informacije, Usluge i Sadržaj, pruža se na osnovama „KAKAV JE“, „KAO DOSTUPAN“ i „SA SVIM GREŠKAMA“. Kompanija se odriče svih navedenih ili podrazumevanih uslova, izjava i garancija bilo koje vrste, uključujući bilo koju podrazumevanu garanciju ili uslove prodajnosti, zadovoljavajućeg kvaliteta, podobnosti za određenu namenu ili nekršenja prava. Kompanija ne daje izjave, garancije, uslove ili garancije u pogledu korisnosti, kvaliteta, prikladnosti, istinitosti, tačnosti ili potpunosti Emitto platforme, to su Informacije, Usluge i / ili Sadržaj.

9.2 Kompanija ne daje garancije ili izjave da:

(a) Emitto će biti neprekinut, blagovremen, siguran ili bez grešaka;

(b) rezultati koji se mogu dobiti upotrebom Emitto platforme biće tačni;

(c) kvalitet bilo kog proizvoda, Usluga, Sadržaja, Informacije ili drugog materijala kupljenog ili dobijenog od Emitto-a udovoljiće Vašim očekivanjima ili zahtevima; ili

(d) sve greške u programu Emitto će biti ispravljene.

Kupac preuzima sav rizik za bilo kakvu štetu na računarskom sistemu Kupca ili gubitak podataka koji proističu iz pribavljanja bilo kakvih Usluga od Kompanije, uključujući bilo kakvu štetu nastalu usled računarskih virusa.

9.3 Kompanija garantuje da će Usluge pružati na profesionalan način. Kompanija ne garantuje da će Usluge biti dostupne sve vreme. Korisnikov celokupan pravni lek za slučaj da Kompanija ne ispunjava zahteve o nivou usluge ili druge zahteve prema ovom ugovoru biće da kompanija preduzme razumne komercijalne napore da ispravi prijavljene greške za koje je odgovorna. Sve ostale garancije, bilo zakonske ili ugovorne, ovim su izuzete iz ovog sporazuma, u meri u kojoj je to zakonom dozvoljeno. Kompanija nije odgovorna za bilo kakve mobilne telekomunikacione sisteme ili mreže kojima ne posluje i shodno tome nije odgovorna za radnje ili propuste drugih pružalaca telekomunikacionih usluga. Kupac potvrđuje da Kompanija nema kontrolu nad sadržajem bilo kojih poruka koje se prenose kroz njen sistem i da Kupac ili njihovi kupci ne mogu snositi odgovornost za takav sadržaj.

10. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

10.1 U punoj meri dozvoljenoj zakonom, Kompanija nije odgovorna za bilo kakvu direktnu, indirektnu, kaznenu, posebnu, slučajnu, posledičnu ili primernu štetu (uključujući, bez ograničenja, gubitak posla, prihod, dobit, dobru volju, upotrebu, podatke , elektronski preneti nalozi ili bilo koji drugi gubitak ekonomske koristi) koji proističu iz ili u vezi sa Emitto-om, čak i ako je Kompanija prethodno savetovana ili je razumno mogla predvideti mogućnost takve štete, bez obzira na to da li nastane, bilo da je u suprotnosti ugovora ili delikta (uključujući nehat), uključujući bez ograničenja štetu zbog:

(a) upotrebe ili nemogućnosti upotrebe Emitto platforme;

(b) troškove nabavke zamenljive robe i usluga koji proističu iz bilo koje robe, podataka, informacija ili usluga kupljenih ili dobijenih ili primljenih poruka ili zaključenih transakcija putem ili od Emitto platforme;

(c) izjave ili ponašanje bilo koje treće strane u Emitto-u, uključujući, bez ograničenja, neovlašćeni pristup ili promenu prenosa ili podataka, zlonamerno ili kriminalno ponašanje ili lažne transakcije; ili

(d) Sadržaj ili informacije koje Kupac može da koristi, modifikuje ili distribuira.

11. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

11.1 Prava intelektualne svojine na sav softver, informacije, tehnologiju ili podatke koje je bilo koja strana obezbedila u skladu sa ovim Ugovorom ostaće vlasništvo te strane.

11.2 „Žigovi kompanije“ označavaju sva imena, žigove, marke, logotipe, dizajne, zaštitne znakove, slogane, nazive domena i druge oznake koje Kompanija koristi u vezi sa svojim proizvodima i uslugama, uključujući Emitto. Kupac ne može ukloniti ili izmeniti bilo koji od zaštitnih znakova Kompanije, niti kobrendirati vlastite proizvode ili materijale sa zaštitnim znakovima Kompanije, bez prethodnog pismenog pristanka Kompanije. Kupac priznaje prava Kompanije na zaštitne znakove Kompanije i saglasan je da neće koristiti bilo koji od zaštitnih znakova Kompanije bez prethodne pismene saglasnosti Kompanije. Kupac se slaže da neće ugrađivati bilo koji od zaštitnih znakova Kompanije u zaštitne znakove, znakove usluga, nazive kompanija, internet adrese, imena domena ili bilo koje druge slične oznake, za bilo koju upotrebu.

11.3 Kompanija se obavezuje na poštovanje tuđih prava intelektualne svojine i očekuje da svi korisnici učine isto. Ako smatrate da je vaše delo kopirano na način koji predstavlja kršenje autorskih prava u upotrebi Emitto platforme i usluga, kontaktirajte kompaniju putem e-pošte na: legal@emitto.io.

12. SAGLASNOST

12.1 Kupac će se pridržavati svih važećih zakona, uključujući zakone o zaštiti podataka, protiv podmićivanja i sprečavanja neželjene pošte i smernice Kompanije. Ako Kupac šalje poruke iz i iz Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, Kupac mora obratiti posebnu pažnju na američke i kanadske zakone o zaštiti od neželjene pošte. Kupac neće sklapati ugovore sa fizičkim ili pravnim licima koja su subjekti međunarodnih sankcija ili imaju određene zabrane u vezi sa Uslugama. Kupac se obavezuje da nije  podvrgnut takvim sankcijama ili zabranama.

13. VIŠA SILA

13.1. Svako kašnjenje ili neuspeh bilo koje ugovorne strane u izvršenju ovog sporazuma biće opravdano do te mere da su takva kašnjenja ili neuspesi prouzrokovani događajima koji su van razumne kontrole te strane, uključujući Božja dela, uredbe ili ograničenja vlada, štrajkove ili druge radne smetnje, rat, sabotaža i bilo koji drugi uzrok koji nijedna od strana ne može razumno da kontroliše. Pandemija se ne bi smatrala događajem više sile. Strana koja traži opravdanje za svoj nastup odmah će obavestiti drugu stranu, a strana koja obaveštava će biti izuzeta za vreme dok nije u mogućnosti da nastupi. Svaka strana može raskinuti ovaj Ugovor ako se takvi uslovi nastave šezdeset (60) dana ili više.

14. OPŠTI USLOVI

14.1 Uslovi čine celokupan ugovor između Kupca i Kompanije koji se odnosi na predmet i ukidaju i zamenjuju sve prethodne verzije Uslova. Nijedna izmena Uslova neće biti obavezujuća, osim u slučaju pismenog postupka i ako se ne obezbedi na Emitto platformi ili na veb lokaciji Emitto-a. Kupac ne sme dodeliti ili na bilo koji drugi način preneti Uslove ili bilo koje pravo dato ovim ugovorom. Kupac takođe može da podleže dodatnim uslovima i odredbama koji se mogu primeniti kada Kupac koristi Emitto ili proizvode ili usluge nezavisnih proizvođača.

14.2 Kupac se slaže da svako materijalno kršenje odeljaka 2,3,4 Uslova može rezultirati neotklonjivom štetom za Kompaniju za koju bi šteta bila neadekvatan pravni lek i, prema tome, pored njegovih prava i pravnih lekova koji su inače dostupni u zakonu, Kompanija će imati pravo na jednaku olakšicu, uključujući i preliminarnu i trajnu zabranu ako se dogodi takva povreda. Kupac se odriče bilo kog sredstva obezbeđenja, uključujući i obveznicu.

14.3 Na ovaj sporazum će se primenjivati zakoni Republike Srbije, a strane se ovim podvrgavaju neisključivoj nadležnosti sudova na teritoriji Republike Srbije, za rešavanje svih sporova koji mogu nastati tokom primene ugovora.

14.4 Prava i obaveze prema Uslovima koji bi po svojoj prirodi trebalo da opstanu ostaće u punoj snazi nakon raskida ili isteka Uslova, uključujući, ali ne ograničavajući se na prava i obaveze predviđene u Odeljku 4.

14.5 U slučaju bilo kakvog izričitog odricanja ili neuspešnog ostvarivanja bilo kakvog prava prema Uslovima, ne oslobađa od izvršenja. Ako bilo koja odredba Uslova bude proglašena nevažećom i suprotnom zakonu ili propisu bilo koje vlade ili bilo kog suda ili arbitra, stranke se slažu da će takva odredba biti zamenjena novom odredbom koja ispunjava prvobitnu poslovnu svrhu i ostalim odredbama Uslovi će ostati na snazi.

emitto e book
download e book